Zájmové kroužky

Zápis do zájmových aktivit pro děti, které doplňují ŠVP se provádí začátkem nového školního roku a následně během celého roku pro nové děti.

Seznam zájmových aktivit pro děti a ostatních nadstandardních činností:

MŠ A. Gavlase 12A MŠ J. Maluchy 13
Plavání Výtvarný koužek
Inhalace – jóga Jazyková podpora pro děti s odlišným mateřským jazykem
VITA Hudebně – pohybový kroužek
Inhalace
Polytechnické aktivity ve školní dílně „Řemesla nás baví“ Plavání
VITA
Keramika Keramika
Jazyková podpora pro děti s odlišným mateřským jazykem  Těšíme se do školy

MŠ A. Gavlase 12A

Inhalace – jóga

Náplní této zájmové aktivity bude jak inhalační činnost, tak seznámení se základy jógy pro děti, s technikou správného dýchání odpovídajícího náročnosti situace, s uvolňováním břicha a spodních žeber, s posilováním břišních svalů, jako nezbytné součásti dobré respirace. Učitelky pracují s dětmi formou motivačních cvičení, individuálním procvičováním.

Jazyková podpora pro děti s OMJ
Tato aktivita je určena pro děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Pí. učitelky se v této aktivitě zaměří na rozšiřování slovní zásoby dětí, zlepšování gramatické projevu, a to prostřednictvím různorodých činností – pracovních listů, s využitím ICT, hudebních činností ad. Všechny aktivity jsou tématicky propojené a logicky na sebe navazují.
Polytechnické aktivity ve školní dílně „Řemesla nás baví“
Děti v malých skupinách budou využívat vybavení školní dílny a vyzkouší si práci s reálným nářadím a náčiním. Při těchto činnostech budou u dětí rozvíjeny především jejich kreativita, zručnost, fantazie, jemná motorika a koordinace zraku. Děti zakusí pocit sebeuspokojení z vlastnoručně vytvořených výrobků.

Ostatní nadstandardní činnosti v MŠ A.Gavlase 12A

Inhalace: Mateřská škola vlastní tři inhalační přístroje, na kterých děti postupně inhalují na základě lékařského doporučení pod odborným dohledem zaškoleného zdravotníka v provozní době školy . Při inhalacích je dbáno na úlevové a odpočinkové polohy jako prevenci únavy dýchacích svalů společně se střídáním typů dýchání. K inhalaci je používána Vincentka, kterou do MŠ dodávají rodiče dětí. Výhodou inhalace je přímý kontakt léku se sliznicí. Inhalační efekt lze pomocí respirační fyzioterapie mnohonásobně umocnit. Dostatečná pozornost je věnována instruktážní výuce inhalačního vdechu. Dýchání při běžné inhalaci začíná hlubokým nádechem, na který navazuje zadržení dechu a částečně aktivní výdech. Při kombinaci inhalaci s respirační fyzioterapií se kombinuje plynulý, dlouhý nádech přecházející v inspirační pauzu a končící aktivním výdechem. Děti inhalují 2x týdně dle časových možností a potřeb daného dítěte.

Plavání: Plavecký výcvik pro děti naší MŠ se uskuteční od měsíce září v plavecké škole – příspěvková organizace Plavecká škola AKučery 1276/20. Plavecký kurz bude nabídnut především předškolákům, učitelky zajišťují pedagogický dozor jak při přesunu do plavecké školy, tak v průběhu plavecké hodiny. Rodiče budou seznámeni se zněním smlouvy, cenou kurzu i stornovacími podmínkami. Kurz se uskuteční v 10 lekcích.

Vita: Naše mateřská škola spolupracuje s občanským sdružením Vita již po několik let. Z každoroční nabídky výukových programů s enviromentálním zaměřením si učitelky vybírají programy, které doplňují třídní projekty či respirační program MŠ a obohacují tak výchovné působení na děti v oblasti ekologie prostředí.

K dalším aktivitám školy patří návštěva zoologické zahrady, pravidelná divadelní představení v MŠ i v Divadle loutek, koncerty, exkurze, výlety, akademie či účast na pěvecké soutěži . V jarních měsících proběhne rovněž jako každoročně týdenní pobyt dětí ve škole přírodě, kde se učitelky zaměří především na respiračně-rehabilitační činnosti.

MŠ J. Maluchy 13

Jazyková podpora pro děti s OMJ
Tato aktivita je určena pro děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Pí. učitelky se v této aktivitě zaměří na rozšiřování slovní zásoby dětí, zlepšování gramatické projevu, a to prostřednictvím různorodých činností – pracovních listů, s využitím ICT, hudebních činností ad. Všechny aktivity jsou tématicky propojené a logicky na sebe navazují.

Výtvarný kroužek

Třída ve které kroužek probíhá je vybavena standardním i nadstandardním výtvarným materiálem. Uč. pracují s dětmi nadanými i s dětmi, které nevykazují výsledky odpovídající jejich věku, ale mají o výtvarnou práci zájem. Učitelky do výtvarných činností zařazují netradiční techniky, práci s různým, zejména s přírodním materiálem. Nadaným dětem zadávají práci s větší obtížností, ostatním dle jejich možností.Učitelky zařadí do činnosti kroužku tvůrčí dílnu pro rodiče s dětmi při příležitosti vánoc, velikonoc a Dne dětí. Všechny práce,které děti ve výtvarném kroužku vytvoří si mohou děti ihned po dokončení odnést domů.

Hudebně – pohybový kroužek

Děti se v tomto kroužku seznamují se základy moderního scénického i lidového tance.Učitelka vychází z přirozených dětských pohybů a postupně je zatěžuje složitějšími kroky a sestavami. Děti jsou doprovázeny k pohybu a tanci vlastním zpěvním projevem doprovázeným popř. hud. nástrojem nebo reprodukovanou hudbou Učitelka sleduje správné držení těla, odvíjení chodidel a správné dýchání při tanečním projevu a zpěvu. Dbá na rozvíjení hudební a pohybové fantazie dětí a dopřeje jim dostatečný prostor pro vlastní pohybové vyjádření.

Ostatní nadstandardní činnosti v MŠ J. Maluchy 13

Inhalace: provádějí učitelky zaškolené foniatrem. Obě učitelky sledují děti zařazené do inhalačního programu, který je součásti ozdravných opatření v MŠ.Děti inhalují na žádost rodičů a podmínkou je písemný souhlas lékaře. Inhaluje se Vincentka, kterou zajistí pro své dítě rodiče. Děti inhalují 2x až 3 týdně v průběhu celého dle časových možností uč.Inhalační přístroje byly zakoupené na doporučení foniatra MUDr. Skeřilové.

Plavání: Do plaveckého výcviku jsou zařazeny děti 5 – 6 leté , přednost mají děti, které v tomto školním roce ukončí předškolní vzdělávání.Plavecký výcvik provádí plavecká škola s akreditací, učitelky zajišťují doprovod dětí do plavecké školy a zpět. Za bezpečnost a úroveň plaveckého výcviku zodpovídá  ved. plavecké školy.Počet lekcí je 10.

VITA: Mateřská škola spolupracuje s občanským sdružením VITA, které se zabývá enviromentální výchovou dětí. Každoročně nabízí VITA nabídku výukových programů, ze které si učitelky dle své potřeby vybírají, tak aby tyto výukové programy doplňovaly jejich třídní ekologický projekt.

Těšíme se do školy:  aktivity pro děti před nástupem do ZŠ. Děti si zábavnou formou procvičí grafomotoriku (pohyby ruky, špetkový úchop), předmatematické a předčtenářské dovednosti (hry s čísly a písmenky).