Vzdělávání

 

LETEM SVĚTEM SE VŠEZNÁLKEM

Motto:

„Do světa ruku v ruce jdem, Všeználek je našim průvodcem.

Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole se maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.

Tým pedagogů mateřské školy se snaží nabízet vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

Hlavním cílem je, aby všechny děti měly stejnou šanci na vzdělání. Protože ne všechny stojí automaticky na stejné pomyslné startovní čáře, je potřeba vyrovnat handicapy všech těch, kteří jsou za startovní čárou poněkud vzadu, popř. zajistit odpovídající vzdělávání dětem nadaným, talentovaným a mimořádně nadaným.

Cílem školního vzdělávacího programu „Letem světem se Všeználkem“ je sociálně-emoční rozvoj dítěte a funkční pregramotnosti, která je z pohledu celoživotního vzdělávání nesmírně významnou oblastí, neboť v období předškolního věku se kladou základy nejen čtenářské, ale i řady dalších gramotností a současně se rozvíjí osobnost dítěte, jeho motivace pro vlastní poznávání.

Pedagogický projekt zahrnuje pět tematicky integrovaných pedagogických projektů: „Se Všeználkem to zvládneme“, „Všeználek a svět kamarádů“, „Všeználek a svět dospěláků“, „Všeználek a svět tradic a svátků“, „Všeználek a svět pocitů“. Jednotlivé pedagogické projekty jsou rozpracované v třídních projektech do  měsíčních tematických bloků dle podmínek, vzdělávacích záměrů učitelek, zájmů a zaměření dětí – jsou respektovány požadavky osobnostně orientovaného modelu výchovy.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Školní vzdělávací program vychází z respektování individuálních potřeb dítěte. Rámcové cíle a záměry vzdělávání jsou pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami společné. Oproti vzdělávání dětí v běžných třídách jsou pro vzdělávání těchto dětí zajištěny některé další podmínky, které zajišťují kvalitu poskytovaného vzdělávání. Jedná se zejména o snížený počet dětí ve třídě, individuální přístup pedagoga, úzká spolupráce s odborníky SPC, důsledná spolupráce se zákonnými zástupci, popřípadě pedagogický nebo osobní asistent a další.

Vzdělávání dětí mladších 3 let

Výchovu a vzdělávání dětí v batolecím věku maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám tak, aby byla vývojová specifika v plné míře respektována.

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let byly ve škole přijaty opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, psychosociálních, věcných (materiálních) a personálních podmínek, životosprávy včetně stravování, organizace vzdělávání, obsahu vzdělávání, financování a spolupráce. V oblasti věcných (materiálních) podmínek jsou využívány hračky, didaktické pomůcky a vybavení vhodné pro děti ve věku od 2 do 3 let.

Na školní zahradě jsou využívány herní, relaxační a sportovní prvky, které odpovídají věku dětí. Třída, kterou děti ve věku 2-3 roky navštěvují, je vybavena vhodným sedacím nábytkem, který zohledňuje menší tělesnou výšku dvouletých dětí, podporuje správné držení těla při sezení, je bezpečný a stabilní. Prostředí třídy a herny poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne.  V případě potřeby bude vyčleněn prostor (skříň) pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí (pleny, vlhčené ubrousky apod.).

V adaptačním režimu dbáme na provázanost režimu mateřské školy s režimem v rodině. Našim záměrem je, aby se děti cítily v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně – dětem bude umožněno používání specifických osobních pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. Zásadní pro nás bude zajištění zmíněných podmínek aktivním budováním vztahů a spoluprací s rodinou.

Program pro děti mezi 2. a 3. rokem je postaven na:

  • chápajícím a láskyplném přístupu k dětem
  • prostředí, které je bezpečné, strukturované pro jasnou orientaci a vhodné k učení základních návyků – pořádku a řádu, sebeobsluhy a v neposlední řadě možnost zkušenosti z pokusů, omylů a chyb
  • spolupráci s dětmi staršími
  • vhodných didaktických pomůckách, hračkách a materiálech
  • odpovídajících podmínkách pro sebeobsluhu dvouletých dětí

Respektování vývojových specifik:

  • zařazování dovednostního tréninku (časté opakování určité činnosti tak dlouho, až si ji dítě podvědomě osvojí).
  • nácvik elementárních dovedností, základních sociálních a hygienických návyků.
  • využívání dětské přirozené zvídavosti k získávání nových poznatků ve formě her, písniček, knížek atd.

Distanční vzdělávání

Forma distančního vzdělávání vychází z podmínek a potřeb dětí. Doporučíme rodičům vhodné aktivity zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky dítěte, pozornost, soustředěnost, procvičování mechanické i logické paměti, aktivity podporující čtenářskou, matematickou, mediální, přírodovědnou i polytechnickou pregramotnost. Rodiče budou v pravidelných intervalech obesíláni emailem, budou aktualizovány webové stránky školy. Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu, budou obesláni poštou, popř. kontaktováni osobně školním asistentem, který jim předá materiály v tištěné podobě.