Přijímací řízení

 

Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání přihlášek k přijetí dětí k předškolnímu  vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je prostřednictvím tisku, na web. stránkách, úředních deskách jednotlivých mateřských škol . Před přijetím dítěte do MŠ rodiče předloží rodný list dítěte, a občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce. Odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou žádost, kterou vyplní na web.stránkách „Portál předškolního vzdělávání“ – https://ms.ostrava.cz/ s potvrzením o stanoveném pravidelném očkování dítěte / součást přihlášky/.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Dle možností lze k předškolnímu vzdělávání přijmout na zkušební dobu i děti mladší, nejdříve od 2,5 let věku dítěte, kdy rodič doloží k přihlášce vyjádření dětského lékaře s doporučením k docházce, ředitelka posoudí dále zda je dítě schopné přizpůsobit se předškolnímu vzdělávání a organizaci v mateřské škole, zda zvládá základní hygienické návyky.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, případně také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Ředitelka vždy přihlíží k možnostem mateřské školy zajistit těmto dětem odpovídající péči a bezpečnost.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání také v průběhu roku, a to na volné místo do možností kapacity mateřské školy.

Rodiče obdrží o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodnutí a to do 30 ti dnů ode dne zápisu.

Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění  oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

  • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
  • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

 

PDF-logo_maleInformace k přijímání dětí do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Informace k vyplnění ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ