Organizace dne

Časový rozvrh odpovídá zvláštnostem jednotlivých kolektivů dětí a je pružně přizpůsobován aktuálním potřebám dětí, jejich pracovnímu tempu, zájmům a potřebám. Je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají děti potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Pevnými režimovými složkami je stravování a pobyt venku. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru. Po celý den mají děti zajištěn pitný režim.

Scházení a rozcházení dětí MŠ 

6:00 – 8:00 scházení dětí, klidné a postupné začlenění dětí do dopoledních her a činností – spontánní hry.

8:00 – 10:00 výtvarné a pracovní   činnosti s rozvíjením individuálních zálib a talentů, didakticky cílené činnosti individuální, skupinové či kolektivní, navazující na třídní vzdělávací programy, pohybové aktivity, hrové a relaxační chvilky zaměřené na paměťové a logické hry, procvičování smyslů, jazykovou průpravu, grafomotoriku.

8:45 – 9:30 dopolední svačina, děti svačí průběžně dle svých potřeb.

10:00 – 12:00   v letním období pobyt venku zaměřený na hry, pohybové aktivity, pracovní činnosti, vycházky s umožňováním poznávací a řečové aktivity, turistika, sezónní činnosti. Činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší, pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu, silném větru, dešti a při inverzi.

12:00 – 13:00  příprava na oběd, oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek, odchod domů dětí s polodenní docházkou.

13:00 – 14:20 odpočinek, spánek vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poslechu relaxační hudby. Děti s nižší potřebou spánku vstávají dříve a učitelky jim nabízejí náhradní klidové aktivity.

14:30 – 14:45 odpolední svačina.

14:45 – 16:00 odpolední zájmové činnosti – dle volby dětí, individuální práce s dětmi, výtvarné a pracovní činnosti, dokončování práce z dopoledních činností, relaxační cvičení, v letním období pobyt venku spojený se sezónní činnosti a otužováním.

Všechny činnosti v průběhu dne jsou prováděny pestrým, variabilním a motivačně stimulujícím způsobem, s ohledem na potřeby a zájmy dětí, jejich biologický rytmus a věkové zvláštnosti.