O Škole

Příspěvková organizace slučuje dvě mateřské školy – Mateřskou školu A. Gavlase 12A , Ostrava – Dubina s pracovním názvem Pampeliška a Mateřskou školu J. Maluchy 13, Ostrava – Dubina s pracovním názvem Sedmikráska.  Zřizovatelem příspěvkové organizace je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih. Ředitelství příspěvkové organizace se nachází v budově MŠ A. Gavlase 12A, kde má také kancelář  ekonomka organizace.

Mateřská škola má statut fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě.

Mateřské školy poskytují předškolní vzdělávání 2,5 – 7letým dětem v 10 heterogenních třídách. Na každé ze škol je jedna třída pro děti se speciálními potřebami – logopedická s kapacitou 14 dětí na jednu třídu, ve všech ostatních běžných třídách je kapacita 28 dětí. Veškeré činnosti jsou přizpůsobené vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí.

Ředitelkou mateřské školy je Bc. Šárka Ostrá, její statutární zástupkyní PaedDr. Jana Navrátilová. Hlavní činností příspěvkové organizace je dle zřizovací listiny zabezpečování předškolní výchovy, kterou se rozumí zabezpečení uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Vzdělávání dětí probíhá v součinnosti rodiny s mateřskou školou.

Obě budovy mateřské školy jsou stavebně identické. Mateřské školy jsou v centru sídlištní výstavby, vzdálené od sebe asi 300m. Obě MŠ jsou pavilónového typu sestávající vždy ze tří budov, které jsou propojeny koridory. Každá škola má 5 tříd, z toho je jedna speciální třída, zaměřená na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – logopedická. Obě mateřské školy mají moderně vybavenou školní kuchyni s konvektomatem.

Každá třída má svou samostatnou šatnu, umývárnu a WC dětí, prostornou třídu s hernou a kuchyňkou pro přípravu jídla. Třídy jsou označeny kresleným znakem, jsou  vybaveny s ohledem na věkovou skladbu dětí. Děti se výrazně podílejí na estetické úpravě tříd i všech ostatních prostor škol.

Vnitřní prostory školy splňují podmínky funkčního, moderního a estetického prostředí. Nábytek je přizpůsoben výšce dětí, třídy jsou nadstandardně vybaveny didaktickými pomůckami. Vybavení hračkami, pomůckami se průběžně dle finančních možností obnovuje a doplňuje. Děti se  podílejí na estetické  výzdobě prostředí tříd, v koridorech je instalována školní galerie, která reprezentuje  dětské výtvarné práce. Galerie je  přístupná rodičům, popř. veřejnosti při dnech otevřených dveří.

Kolem MŠ jsou školní zahrady, které jsou dostatečně velké, osázené stromy a keři, vybaveny zahradním mobiliářem. Na každé zahradě jednotlivých škol je umístěno 5 pískovišť s dřevěnými lavičkami. Zahradní mobiliář je atraktivní, funkční, odpovídající bezpečnostním normám a  potřebám dětí všech věkových skupin.

Všechny učitelky, které pracují s dětmi jsou plně kvalifikované.

Každá mateřská škola má 2 třídy s bezbariérovým přístupem.

Mateřská škola spolupracuje s Probační a mediační službou ČR, jejichž klienti pečují o školní zahrady.