Logopedická péče

Charakteristika speciální třídy

Součástí naší mateřské školy jsou dvě speciální třídy „Jablíčko“ a „Berušky“ zřízeny podle §16 odst. 9 školského zákona v aktuálním znění. Do tříd jsou zařazovány děti především se závažnými vadami řeči na základě rozhodnutí školského poradenského zařízení. V těchto třídách probíhá předškolní vzdělávání jako v běžných třídách, které je rozšířeno o logopedickou péči. Z tohoto důvodu je ve třídě menší počet dětí a tím je zajištěn větší prostor pro individuální péči a všestranný rozvoj dětí.  Dětem je poskytována individuální a skupinovou logopedická péče každý den a to učitelkami, které získaly vzdělání také v oblasti speciální pedagogiky a logopedie. Třída je vybavena všemi potřebnými didaktickými a metodickými pomůckami, včetně interaktivní tabule se vzdělávacími programy.

Do tříd jsou zařazovány děti s poruchami komunikace – např.:

 • různé formy nemluvnosti
 • opožděný vývoj řeči
 • těžší formy dyslálie tzn. špatná výslovnost hlásek nebo skupin hlásek (dítě mluví, ale není mu srozumět)
 • vývojová dysfázie
 • palatolalie – např. huhňavost
 • ztížené jazykové prostředí např. u dětí jiné národnosti

Skupinová logopedická péče

Je poskytována hravou a zábavnou formou, umožňuje překonávat řečové obtíže dětí, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost.

V rámci kolektivní činnosti rozvíjíme:

 • zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci
 • prostorovou a časoprostorovou orientaci
 • rytmické cítění, rytmizaci pohybového i mluvního projevu
 • hygienu mluvidel
 • sociální dovednosti
 • slovní zásobu

Individuální logopedická péče probíhá každý den pod vedením učitelky se vzděláním v oblasti logopedie – odborný dohled a metodické vedení zajišťuje Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči/klinický logoped.

Činnosti zaměřené na výchovu řeči dětí:

 • Sluchové hry
 • Dechové cvičení
 • Gymnastika mluvidel
 • Průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek
 • Rytmizace slov, říkadel a rozpočítadel
 • Zpěv a rytmizace známých písniček – hry se zpěvem
 • Dramatizace pohádek – hra Na divadlo
 • Grafická cvičení s doprovodnými říkadly

Z hlediska vývoje řeči přibližně kolem 7. roku končí to nejvhodnější období, aby se řeč a vůbec komunikace správně rozvinula, dítě se naučilo dobře vyslovovat a řeč i výslovnost se stačila upevnit.

Důležité:

Do pátého (s tolerancí do sedmého) roku dítěte jsou chyby ve výslovnosti chápány jako fyziologický jev – POSOUZENÍ JE VŠAK INDIVIDUÁLNÍ, PODLE ROZSAHU CHYB A ZPŮSOBU TVOŘENÍ HLÁSEK. Přesto, že je vývoj výslovnosti individuální a variabilní platí pro její osvojování jisté zákonitosti:

 • samohlásky, dvojhlásky
  2. P, B, M, T, D, N, K, G, CH, J, F, V do 3. roku
  3. L, Ť, Ď, Ň, začíná vývoj Č, Š, Ž do 4. roku s tolerancí do 5. roku
  4. C, S, Z, R, Ř do 5. roku s tolerancí do 7. roku

Náprava vad řeči po 7. roce se stává delší a náročnější!

Jak mohu dítěti pomoci

 • mluvte s dětmi správně, čtěte jim pohádky, vyprávějte si zážitky, vysvětlujte jim obsah shlédnutého filmu, aby mu rozuměly a poznávaly nová slova, buďte trpěliví a vyslechněte vyprávění svého dítěte, dejte mu příležitost mluvit, vyjádřit se…
 • Nedejte na rady typu, že v 5 letech je ještě čas. NENÍ  TO  PRAVDA! (př. tříleté děti již mají hovořit a to přinejmenším v jednoduchých větách).
 • Procvičujte doma s dětmi to, co vám logopedická asistentka zaznamená do desek.
 • Dítě má pomůcky potřebné k logopedické práci. K předávání informací mezi učitelkou a rodiči slouží desky, které si děti vždy nosí.