Zájmové kroužky

Po dobu platnosti opatření vydaných KHS se kroužky nebudou konat.

V případě, že bude situace příznivá, budou ZZ ihned seznámeni s  aktuální nabídkou .

Zápis do zájmových aktivit pro děti – pohybové, estetické a jiné činnosti, které doplňují ŠVP se provádí začátkem nového školního roku a následně během celého roku pro nové děti.

Seznam zájmových aktivit pro děti a ostatních nadstandardních činností:

MŠ A. Gavlase 12A MŠ J. Maluchy 13
Hudebně – pohybový kroužek Výtvarný koužek
Inhalace – jóga Aerobik pro děti
Hra na sopránovou zobcovou flétnu a angličtinou Hudebně – pohybový kroužek
Inhalace
Netradiční výtvarné a pracovní techniky Plavání
VITA
Plavání Výukové programy v ZOO
VITA Anglický jakyk
Keramika Keramika

MŠ A. Gavlase 12A

Hudebně-pohybový kroužek

Děti se především seznámí s osvojením techniky správného abdominálního i kostálního dýchání. Děti se těmto technikám učí jak při nácviku základů aerobiku, tak při seznamování s moderním i lidovým tancem, program je zpestřen hudebně pohybovými hrami či tanečními improvizacemi. Obě učitelky dbají na další prvky zdravého tělesného rozvoje dětí, rozvíjí hudebně – pohybovou fantazii a kreativitu dětí. Děti jsou doprovázeny jak hrou na hudební nástroj, tak reprodukovanou hudbou z různých elektronických nosičů, učitelky využijí cvičení na nářadí i s náčiním, seznámí děti s pohybovými hrami s náročnějšími pravidly.

Inhalace – jóga

Náplní této zájmové aktivity bude jak inhalační činnost, tak seznámení se základy jógy pro děti, s technikou správného dýchání odpovídajícího náročnosti situace, s uvolňováním břicha a spodních žeber, s posilováním břišních svalů, jako nezbytné součásti dobré respirace. Učitelky pracují s dětmi formou motivačních cvičení, individuálním procvičováním.

Hra na sopránovou zobcovou flétnu s angličtinou

Výuka hry na sopránovou zobcovou flétnu patří mezi významné respirační fyzioterapie. Je založena na práci s dechem, ke kterému přistupujeme jako k pohybové funkci. Aktivní techniky respirační fyzioterapie jsou obecně cíleny na snížení bronchiální obstrukce, zlepšení průchodnosti dýchacích cest, zlepšení ventilačních parametrů, kontrole zánětů dýchacích cest, prevence zhoršování chorob dýchacích cest (sekundární prevence), zvýšení fyzické kondice a udržení pocitu zdraví. Cvičebním programem v menších skupinkách, kde jsou jednotlivé cviky a rychlost provedení uzpůsobeny možnostem a potřebám jednotlivých dětí je i práce se sopránovou zobcovou flétnou. Pod vedením p.učitelky se děti seznámí se základy anglického jazyka, fonetickou stránkou výslovnosti a správnému dýchání při řeči v cizím jazyce.

Netradiční výtvarné a pracovní techniky

Pí. učitelky se v této zájmové aktivitě zaměří především na rozvíjení a podporu dětské fantazie, kreativity, spontánního zájmu i dětské zvědavosti netradiční formou využívání přírodních i umělých materiálů, budou podporovat odvahu a zvídavost dětí výtvarnými experimenty. Zaměří se rovněž na využití výtvarných technik k respiračním cvičením a k procvičování jemné motoriky a koordinace zraku, zvláště u předškoláků.

Ostatní nadstandardní činnosti v MŠ A.Gavlase 12A

Inhalace: Mateřská škola vlastní tři inhalační přístroje, na kterých děti postupně inhalují na základě lékařského doporučení pod odborným dohledem zaškoleného zdravotníka v provozní době školy . Při inhalacích je dbáno na úlevové a odpočinkové polohy jako prevenci únavy dýchacích svalů společně se střídáním typů dýchání. K inhalaci je používána Vincentka, kterou do MŠ dodávají rodiče dětí. Výhodou inhalace je přímý kontakt léku se sliznicí. Inhalační efekt lze pomocí respirační fyzioterapie mnohonásobně umocnit. Dostatečná pozornost je věnována instruktážní výuce inhalačního vdechu. Dýchání při běžné inhalaci začíná hlubokým nádechem, na který navazuje zadržení dechu a částečně aktivní výdech. Při kombinaci inhalaci s respirační fyzioterapií se kombinuje plynulý, dlouhý nádech přecházející v inspirační pauzu a končící aktivním výdechem. Děti inhalují 2x týdně dle časových možností a potřeb daného dítěte.

Plavání: Plavecký výcvik pro děti naší MŠ se uskuteční od měsíce září v plavecké škole – příspěvková organizace Plavecká škola AKučery 1276/20. Plavecký kurz bude nabídnut především předškolákům, učitelky zajišťují pedagogický dozor jak při přesunu do plavecké školy, tak v průběhu plavecké hodiny. Rodiče budou seznámeni se zněním smlouvy, cenou kurzu i stornovacími podmínkami. Kurz se uskuteční v 10 lekcích.

Vita: Naše mateřská škola spolupracuje s občanským sdružením Vita již po několik let. Z každoroční nabídky výukových programů s enviromentálním zaměřením si učitelky vybírají programy, které doplňují třídní projekty či respirační program MŠ a obohacují tak výchovné působení na děti v oblasti ekologie prostředí.

K dalším aktivitám školy patří návštěva zoologické zahrady, pravidelná divadelní představení v MŠ i v Divadle loutek, koncerty, exkurze, výlety, akademie či účast na pěvecké soutěži . V jarních měsících proběhne rovněž jako každoročně týdenní pobyt dětí ve škole přírodě, kde se učitelky zaměří především na respiračně-rehabilitační činnosti.

MŠ J. Maluchy 13

Výtvarný kroužek

Třída ve které kroužek probíhá je vybavena standardním i nadstandardním výtvarným materiálem. Uč. pracují s dětmi nadanými i s dětmi, které nevykazují výsledky odpovídající jejich věku, ale mají o výtvarnou práci zájem. Učitelky do výtvarných činností zařazují netradiční techniky, práci s různým, zejména s přírodním materiálem. Nadaným dětem zadávají práci s větší obtížností, ostatním dle jejich možností.Učitelky zařadí do činnosti kroužku tvůrčí dílnu pro rodiče s dětmi při příležitosti vánoc, velikonoc a Dne dětí. Všechny práce,které děti ve výtvarném kroužku vytvoří si mohou děti ihned po dokončení odnést domů.

Aerobik pro děti

Tento kroužek je určený pro všechny děti, které mají zájem o řízené cvičení. V kroužku si děti upevňují svou fyzickou kondici, vytrvalost, správné držení těla, schopnost rychlých reakcí, správné relaxace a reakcí na doprovodnou hudbu. Učitelky při své práci čerpají návody a náměty s dalšího vzdělávání,seminářů, odborné literatury a svých zkušeností z práce s dětmi.

Hudebně – pohybový kroužek

Děti se v tomto kroužku seznamují se základy moderního scénického i lidového tance.Učitelka vychází z přirozených dětských pohybů a postupně je zatěžuje složitějšími kroky a sestavami. Děti jsou doprovázeny k pohybu a tanci vlastním zpěvním projevem doprovázeným popř. hud. nástrojem nebo reprodukovanou hudbou Učitelka sleduje správné držení těla, odvíjení chodidel a správné dýchání při tanečním projevu a zpěvu. Dbá na rozvíjení hudební a pohybové fantazie dětí a dopřeje jim dostatečný prostor pro vlastní pohybové vyjádření.

Ostatní nadstandardní činnosti v MŠ J. Maluchy 13

Inhalace: provádějí učitelky zaškolené foniatrem. Obě učitelky sledují děti zařazené do inhalačního programu, který je součásti ozdravných opatření v MŠ.Děti inhalují na žádost rodičů a podmínkou je písemný souhlas lékaře. Inhaluje se Vincentka, kterou zajistí pro své dítě rodiče. Děti inhalují 2x až 3 týdně v průběhu celého dle časových možností uč.Inhalační přístroje byly zakoupené na doporučení foniatra MUDr. Skeřilové.

Plavání: Do plaveckého výcviku jsou zařazeny děti 5 – 6 leté , přednost mají děti, které v tomto školním roce ukončí předškolní vzdělávání.Plavecký výcvik provádí plavecká škola s akreditací, učitelky zajišťují doprovod dětí do plavecké školy a zpět. Za bezpečnost a úroveň plaveckého výcviku zodpovídá  ved. plavecké školy.Počet lekcí je 10.

VITA: Mateřská škola spolupracuje s občanským sdružením VITA, které se zabývá enviromentální výchovou dětí. Každoročně nabízí VITA nabídku výukových programů, ze které si učitelky dle své potřeby vybírají, tak aby tyto výukové programy doplňovaly jejich třídní ekologický projekt.

Výukové programy v ZOO: Děti se třikrát do roka účastní výuky v ZOO, kdy se bezprostředně seznamují s volně žijícími i cizokrajnými zvířaty, jejich původem,způsobem života. Děti získávají poznatky o nutnosti chránit přírodu, tak aby zůstaly zachovány zvířatům jejich přirozené podmínky k životu .

Anglický jazyk – „Hrajeme si s angličtinou“: Tato zájmová činnost je přístupná všem dětem v předškolní třídě, které o seznamování s anglickým jazykem mají zájem. P. učitelka s dětmi pracuje dle možností v průběhu celého dne, po krátkých chvilkách – formou říkanek, slovních hádanek, jednoduchých písniček, krátkých pohádek s doplňováním již známých slovíček. Děti se učí anglický jazyk poslouchat, nápodobou opakovat, sluchově rozlišovat jednotlivé hlásky. Podle schopností dětí pracuje uč. s dětmi pracuje i individuálně. Učitelka pracuje s obrázkovým materiálem, který si děti mohou odnést domů.

Uč. spolupracuje úzce s rodiči. Cílem této zájmové činnosti není intenzívní jazyková výuka, ale seznamování s anglickým jazykem a osvojení si základních slovíček a frází, tak aby se dětem vytvořil dobrý start na výuku v základní škole.

Učitelka pracuje s těmito materiály:

  • Barev plná angličtina pro děti i rodiče – Ludmila and Bohdan Lasak
  • Colorful Englisch Aberta Roses midi
  • Scasons colors activities, red ABC
  • Maxi book 1 / activities With colors for big kids/