Vzdělávání

vzdelavani

Vzdělávání dětí v mateřské škole se uskutečňuje dle školních vzdělávacích programů „Rok se sedmikráskou“ a „Já, človíček a svět“, který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT ČR (kurikulární dokument státní úrovně platný pro veškeré předškolní vzdělávání).

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí:

* Dítě a jeho tělo

* Dítě a jeho psychika

* Dítě a ten druhý

* Dítě a společnost

* Dítě a svět

ŠVP byly aktualizovány naposledy 01. 09. 2015 na pedagogické radě a tvoří obsahový základ vzdělávací práce.

MŠ J. Maluchy 13 má zpracovaný ŠVP s názvem „Rok se sedmikráskou“.

Tento je postaven na základním tématu, které je strukturováno do čtyř ročních období.

Hlavní témata :

* Je tu jaro, sedmikrásko!

* Milé léto, cos nám přineslo?

* Sedmikráska a barevné čarování.

* Sedmikráska v království paní Zimy

Každé téma je rozpracováno v třídních projektech do jednotlivých měsíců a dále podrobně, podle tempa a potřeb a výsledků dětí, v týdenních plánech. Současně s ŠVP pracují učitelky s doplňkovým školním ekologickým projektem „Rok v přírodě“ zaměřeným na environmentální vzdělávání dětí. Tento projekt je provází během celého roku, objasňuje přírodní zákonitosti, seznamuje se životem zvířat, objevuje svět flóry a učí jak se chovat šetrně k životnímu prostředí.

MŠ Gavlase 12A pracuje s programem pod názvem „Já, človíček a svět“, jehož vzdělávacím obsahem je kulturní gramotnost. Projekt je rozpracován do pěti podtémat a byl kolektivem učitelek aktualizován na pedagogické radě 01. 09. 2015. Dvouměsíční podtémata jsou základem pro tvorbu třídních projektů:

Hlavní témata:

1. Já, človíček a svět přírody

2. Já, človíček a svět knihy

3. Já, človíček a svět umění

4. Já, človíček a svět čísel

5. Já, človíček a svět kamarádů

Jednotlivá témata učitelky na třídách rozpracovávají do třídních projektů, které vychází z potřeb dětí, věkové skupiny ve třídě, respektuje individuální tempo i schopnosti žáků. Spolu se vzdělávacím projektem probíhá souběžně ve třídách projekt prevence respiračních onemocnění pod názvem „Pampeliška“, v rámci kterého jsou děti vedeny k provádění správné dechové techniky, k ochraně svého zdraví a děti s lékařským doporučením pod odborným vedení proškolené pracovnice pravidelně inhalují „Vincentku“.

MŠ se podílí na všech akcích organizovaných MŠ J. Maluchy 13 v rámci ekologického projektu.

Učitelky na obou MŠ sledují při zpracovávání třídních projektů návaznost na ŠVP a hlavní zásady jím stanovené. Součástí ŠVP jsou zpracované konečné kompetence dětí, které odcházejí do ZŠ. Vzdělávací práce směřuje k bezproblémovému přechodu do ZŠ.

ŠVP je zaměřen na environmentální vzdělávání dětí, ochranu zdraví dětí a jejich osoby, na získání stanovených kompetencí. Vyžívá metod prožitkového učení, zaměřuje se na posílení empatie dětí, toleranci a posilování zdravého sebevědomí. Zahrnuje prvky programu „Začít spolu“.

PDF-logo_male

Školní projekt „Rok v přírodě“

Ozdravný program prevence respiračních onemocnění